Hướng dẫn CI

세계, 미래, 젊음, 인간, 기술. LG이노텍의 CI 를 소개합니다.

Nhãn biểu tượng

Ý nghĩa của biểu tượng LG

Biểu tượng này hình tượng hoá cho 5 khái niệm và cảm xúc đó là thế giới, tương lai, tuổi trẻ, con người và công nghệ. Về cơ bản, chữ L và G được hình thành bên trong một vòng tròn tượng trưng cho hình ảnh con người ở trung tâm trong việc quản lý tổ chức. Và làm thoả mãn khách hàng bằng việc duy trì mối quan hệ mật thiết với khách hàng ở bất cứ nơi đâu trên thế giới

Tải xuống hình ảnh

JPG PNG

Loại Logo

Loại Logo đại diện cho tên chính thức của LG Innotek. Không được thay đổi Logo trong bất cứ trường hợp nào.

Logo

LOGO là hình ảnh kết hợp giữa Symbol Mark và Logo Type là CI được thiết kế nhằm mục đích nhận diện LG Innotek trong tất cả các phương tiện truyền thông. Không cho phép sử dụng đơn lẻ Symbol mark, tuyệt đối không thể sử dụng ngoài mục đích thể hiện tên chính thức của công ty LG Innotek.

주의사항

LG이노텍의 로고는 상표법으로 보호받는 지적재산권입니다.
LG이노텍 로고를 도용 또는 오용한 경우 아래 법률을 근거로 처벌 받을 수 있습니다.

침해 근거

상표법 제66조(침해로 보는 행위) : 타인의 등록상표와 동일,유사한 상표를 동일,유사한상품에 사용하는 행위.
부정경쟁방지법 제2조(부정경쟁 행위) : 국내에 널리 인식된 타인의 성명,상호, 표장과 동일 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설,활동과 혼동하게 하는 행위.

제재 근거

상표법 제65조(상표권 침해에 대한 금지 청구권) : 상표권자는 침해자 또는 침해할 우려가 있는자에게 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거 기타 침해의 예방에 필요한 행위를 청구할 수 있음
부정경쟁 방지법 제4조(부정경쟁행위 금지 청구권) : 부정경쟁 행위로 자신의 영업상 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자는 법원에 그 행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.

벌칙

상표법 제93조(상표권 침해행위 처벌) : 7년이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금
부정경쟁방지법 제18조(부정경쟁행위 처벌) : 3년이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금

Hệ thống màu sắc

Màu sắc logo của LG Innotek là Màu đỏ LG và Màu xám LG.


LG RED

PANTONE+ 207C
C 0 M 100 Y 62 K 22

LG GRAY

C 0 M 0 Y 0 K 70