Giới thiệu

사업 경쟁력 확보가 지속가능경영의 기본입니다.

Phương châm quản lý bền vững của LG Innotek

LG Innotek đang nỗ lực sáng tạo giá trị vì khách hàng dựa trên nguyên tắc tôn trọng con người, đồng thời LG Innotek đã ban hành và thực hiện các chính sách trong các lĩnh vực như lao động, đạo đức và môi trường để thể hiện tinh thần cơ bản trong việc quản lý bền vững nhằm thực hiện một cách có hệ thống toàn bộ mọi hoạt động quản lý bền vững, đã trở thành một tiêu chuẩn toàn cầu trong tất cả các hoạt động quản lý.

Tầm nhìn và chiến lược quản lý bền vững

Tầm nhìn về quản lý bền vững của LG Innotek là "Hứa đúng, vì một ngày mai tốt đẹp hơn".
Chúng tôi sẽ theo đuổi sự tăng trưởng bền vững thông qua các hoạt động CSR khác nhau để nâng cao sự tin tưởng của các bên liên quan.

Theo tầm nhìn quản lý bền vững này, LG Innotek đang tiên phong trong việc tạo dựng một ngày mai tốt đẹp hơn hôm nay với tư cách là một công dân doanh nghiệp toàn cầu có trách nhiệm và đang nỗ lực thực hiện đúng lời hứa của chúng tôi một cách chân thành.

LG Innotek luôn nỗ lực để được tất cả các bên liên quan công nhận và yêu mến trên danh nghĩa "công ty tốt" thông qua việc hoàn thành trách nhiệm của mình với xã hội phù hợp với quy mô của công ty cũng như đạt được hiệu quả tài chính. Để đạt được điều này, LG Innotek đặt khách hàng, nhân viên, cổ đông, đối tác và cộng đồng địa phương làm các bên liên quan chính trong quá trình nỗ lực không ngừng làm gia tăng giá trị bản thân, đồng thời tăng cường khả năng đáp ứng Trách Nhiệm Xã Hội Doanh Nghiệp (Corporate Social Responsibility, CSR) thông qua hoạt động quản lý rủi ro, thu hút các bên liên quan và kiểm soát thay đổi.