Giới thiệu

사업 경쟁력 확보가 지속가능경영의 기본입니다.

Phương châm quản lý bền vững của LG Innotek

LG Innotek đang nỗ lực sáng tạo giá trị vì khách hàng dựa trên nguyên tắc tôn trọng con người, đồng thời LG Innotek đã ban hành và thực hiện các chính sách trong các lĩnh vực như lao động, đạo đức và môi trường để thể hiện tinh thần cơ bản trong việc quản lý bền vững nhằm thực hiện một cách có hệ thống toàn bộ mọi hoạt động quản lý bền vững, đã trở thành một tiêu chuẩn toàn cầu trong tất cả các hoạt động quản lý.

Tầm nhìn và chiến lược quản lý bền vững

Tầm nhìn về quản lý bền vững của LG Innotek là "Hứa đúng, vì một ngày mai tốt đẹp hơn".
Chúng tôi sẽ theo đuổi sự tăng trưởng bền vững thông qua các hoạt động CSR khác nhau để nâng cao sự tin tưởng của các bên liên quan.

Theo tầm nhìn quản lý bền vững này, LG Innotek đang tiên phong trong việc tạo dựng một ngày mai tốt đẹp hơn hôm nay với tư cách là một công dân doanh nghiệp toàn cầu có trách nhiệm và đang nỗ lực thực hiện đúng lời hứa của chúng tôi một cách chân thành.

Để làm được điều này, LG Innotek đang thúc đẩy bốn nhiệm vụ chiến lược bao gồm quản lý rủi ro CSR, quản lý thay đổi CSR, trao đổi với các đối tác và cống hiến xã hội của LG.

Bằng việc nâng cao năng lực thực thi CSR trong toàn bộ hoạt động quản lý từ nghiên cứu, phát triển sản phẩm đến mua hàng, sản xuất và tiếp thị, LG Innotek đang nâng cao sự tin tưởng của các bên liên quan.