CSR nhà cung cấp

For fulfilling CSR, LG Innotek goes together with its suppliers.

LG Innotek lựa chọn nhà cung cấp theo quy trình công bằng và minh bạch và công ty đang xúc tiến các dự án như đổi mới công nghệ, phát triển năng lực cốt lõi, đổi mới quản lý, đổi mới năng suất, chất lượng trong sáu lĩnh vực như giao dịch công bằng, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ tài chính, hỗ trợ quản lý, hỗ trợ nhân lực và phúc lợi xã hội. LG Innotek cũng vận hành "Trung tâm cùng thịnh vượng", một hệ thống khai báo và xử lý khiếu nại, thiết lập cửa sổ giao tiếp trực tuyến trong trang web mua hàng để có thể giao tiếp nhanh chóng và chính xác với các nhà cung cấp. Bên cạnh đó, công ty thường xuyên đến thăm các nhà cung cấp để kiểm tra mức độ hợp tác và tiến hành khảo sát để xác định mức độ hài lòng của họ và giải quyết các vấn đề.

Co-prosperity policy

Hứa đúng vì một ngày mai tốt đẹp hơn

Dẫn đầu thị trường cùng các nhà cung cấp!

Nâng cao năng lực
· Hỗ trợ đào tạo nhà cung cấp chiến lược
· Thúc đẩy các chương trình định hướng nhà cung cấp
· Tăng cường hỗ trợ giáo dục cho các nhà cung cấp
Tăng cường quan hệ đối tác
· Mở rộng quan hệ đối tác với các nhà cung cấp cấp 2
· Hỗ trợ và bảo vệ kỹ thuật
· Quan hệ đối tác xanh
Tạo ra kết quả hữu hình
· Tăng cường đổi mới mở rộng
· Hệ thống chia sẻ thành quả
· · Mua các dự án được đảm bảo

Các dự án hỗ trợ hợp tác thịnh vượng

Fair trade Management support Technical support/protection

Giao dịch công bằng và hợp tác tăng trưởng cùng thịnh vượng

Tuân thủ 4 hạng mục hành động chính

Hệ thống bác sĩ quản lý

Hệ thống chia sẻ thành quả

Phong trào đổi mới công nghiệp

Hợp tác đổi mới năng suất

SCM xanh

Hoạt động đổi mới chung

Dự án mua có điều kiện

Lưu trữ tài liệu kỹ thuật

Chế độ chứng nhận tài liệu gốc về bí mật thương mại

Hỗ trợ tài chính Đào tạo/Phúc lợi Truyền thông

Quỹ tăng trưởng cùng thịnh vượng

Thanh toán cho nhà thầu phụ

Hệ thống thanh toán cùng thịnh vượng

Lý thuyết mạng

Đào tạo trực tuyến/ngoại tuyến

Hỗ trợ tuyển dụng

Vận hành trung tâm phúc lợi trực tuyến

Xem bóng chày với các nhà cung cấp

Chia sẻ chính sách mua hàng/ cùng thịnh vượng

Thăm các nhà cung cấp chính và phụ

VOS cho nhà cung cấp

Hoạt động đóng góp xã hội