• About your personal data

  The personal data provided is used by LG Innotek for inquiry response purposes only.

  We need your permission to handle and store your personal data.
  Without your approval, we cannot process your request.
  •Your personal data will not be transferred to any third party outside our Support Delivery Chain.

  In some cases we will transfer your details to teams within this Support Delivery Chain in order to provide a proper response to your inquiry.
  •We manage your personal data based on our Privacy Policy of LG Innotek
  (The personal information will be retained and used by the Company till “purposes of collecting and using the personal information” mentioned above are fully achieved. Upon request of the user concerned, the Company promptly delete the user’s personal information without delay. However, the information may be retained for two months to verify the details sent out to user.)
  •If you would like more information about how your personal data is managed, or any other issue relating to privacy, please contact us.

 • Chính sách đề xuất ý tưởng
  Chúng tôi đánh giá cao mối quan tâm và sự hỗ trợ của bạn dành cho LG Innotek.
  Về nguyên tắc, LG Innotek không chấp nhận hoặc đánh giá bất kỳ đề xuất ý tưởng nào liên quan đến sản phẩm, công nghệ và dịch vụ của công ty, nếu công ty không có yêu cầu chính thức cho bạn. Điều này là để tránh mọi sự hiểu lầm và tranh chấp có thể phát sinh nếu đề xuất của bạn giống với các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ mà Công ty đã tự phát triển, và vì vậy nhằm chủ động bảo vệ các ý tưởng có giá trị của bạn.
  Chúng tôi đánh giá rất cao việc bạn hiểu được chính sách này. Cảm ơn các bạn.


 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.